ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ

Ψυχοκινητικό πρόγραμμα: Είναι το πρόγραμμα που ταυτίζει την κινητική συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του όπως αυτός προκύπτει μέσα από τις εμπειρίες και τα συναισθήματα του την εκάστοτε στιγμή.

Η κινητική μας συμπεριφορά, μέσω των δραστηριοτήτων, εκδηλώνει και το συναίσθημα μας . Η διαδικασία αυτή είναι αμφίδρομη, με τέτοιο τρόπο που και οι δύο μεταβλητές επηρεάζουν και επηρεάζονται ανάλογα μεταξύ τους.

Οι στόχοι της ψυχοκινητικής αγωγής είναι :

Η ανάπτυξη των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων στα παιδιά είναι άμεσα εξαρτημένη με τη σκελετομυϊκή και νευρομυϊκή ωρίμανση του κάθε παιδιού. Τα ερεθίσματα που δίνονται από τους γονείς και από τους παιδαγωγούς, θεραπευτές επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αυτή.

Στο κέντρο ανάπτυξης παιδιού και εφήβου «ΩΘΗΣΗ» υπάρχει μια οργανωμένη αίθουσα ψυχοκινητικής αγωγής με πολύ μεγάλη πληθώρα ερεθισμάτων. Οι θεραπευτές είναι καταρτισμένοι σε ψυχοκινητικά προγράμματα παιδιών τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.